Onkologické registry
czech english

Upozornění: sběr dat do registru byl ukončen

Registr RenIS je neintervenční poregistrační databáze, zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s karcinomem ledvin léčených cílenou léčbou v České republice. Aktuálně registr sleduje léčbu sorafenibem, sunitinibem, temsirolimem, everolimem, bevacizumabem a pazopanibem. Projekt byl iniciován z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP v červnu 2007. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Získaná data umožní sledovat epidemiologickou charakteristiku pacientů, používané léčebné režimy, analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů a detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků.

Systém pro sběr těchto dat je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a při respektování vlivu faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.

Primární cíle

  • Sledování celkového počtu pacientů léčených sorafenibem, sunitinibem, temsirolimem, everolimem, bevacizumabem a pazopanibem v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti uvedených léčiv
  • Hodnocení efektivity léčby a použitých léčebných režimů

Sekundární cíle

  • Analýza přežití pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientů léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR